KO RUKOM ODNESENO – FESTIVAL MKLJ – MAKARSKA KRONIKA